Conditions of participation

 The Czech ver­sion is below/ Česká verze je níže.

Conditions of participation — English

1. Measures related to the COVID pandemic19

 • The orga­niz­ers will inform all reg­is­tered par­tic­i­pants about cur­rent changes in the con­di­tions of the meeting.
 • By par­tic­i­pat­ing, you declare that you are an adult and will behave respon­si­bly towards each other.
 • The reg­is­tra­tion takes effect by send­ing it. (So ​​no advance pay­ment is required — see below). 
  • Please pay the reg­is­tra­tion fee to the account we will send you
   in an elec­tron­ic let­ter — con­fir­ma­tion of registration.
  • It is also pos­si­ble to pay on the spot in cash (EUR or CZK).
  • If for any rea­son you are unable to attend the meet­ing, we will refund all mon­ey sent to you (except for bank trans­fer fees).

If you expe­ri­ence any symp­toms of COVID19,
please can­cel your participation!

2. The nature of the practice

Par­tic­i­pants agree to adhere to the prin­ci­ple of fair play dur­ing push-hands prac­tice at the meet­ing. It includes respect for the lev­el of expe­ri­ence, art, and abil­i­ties of the part­ner, prac­tice. The par­tic­i­pant agrees not to cause any injury or dam­age to oth­er participants.

3. Responsibility

Every­one is per­son­al­ly respon­si­ble for them­selves and for behav­ing towards their part­ner. The orga­niz­ers are not respon­si­ble for risks or injuries dur­ing the meet­ing. The par­tic­i­pant is respon­si­ble for pro­vid­ing suit­able insurance.

4. Photos and video

Meet­ing orga­niz­ers and/or oth­er par­ties will cre­ate film and pho­to­graph­ic doc­u­men­ta­tion of the event. I am aware that film record­ings and pho­tographs were tak­en dur­ing the event and with their con­sent to these con­di­tions on the reg­is­tra­tion form will give my express per­mis­sion to be shot and pho­tographed, and that pro­duc­er may pub­lish and use this image com­mer­cial­ly. record­ings. There­fore, I grant the pro­duc­ers of the record­ings the rights to my own image free of charge.

Podmínky účasti — Česky

1. Opatření v souvislosti s pandemií COVID19

 • Orga­nizá­toři budou všech­ny přih­lášené účast­níky infor­mo­vat o aktuál­ních změnách pod­mínek setkání.
 • Svou účastí potvrzu­jete, že jste dospělí a budete se vůči sobě  navzá­jem cho­vat zodpovědně.
 • Reg­is­trace nabývá účin­nos­ti jejím odesláním. (Tedy není nut­ná plat­ba pře­dem — viz dále).
  • Prosíme vás o uhrazení reg­is­tračního poplatku na účet, který vám zašleme 
   v elek­tron­ick­ém dopise — potvrzení registrace.
  • Je také možná plat­ba na místě v hotovosti (EUR nebo CZK).
  • Pokud se z libo­vol­ného důvo­du neb­udete moci zúčast­nit setkání, vrátíme vám všech­ny zaslané peníze (kromě bankovních poplatků za převod).

Pokud pocítíte nějaké příz­naky onemoc­nění COVID19
zrušte prosím svou účast.

2. Povaha praxe

Účast­ní­ci souh­lasí s dodržováním zásady fair play během push-hands praxe na setkání. Zahrnu­je respekt k úrovni zkušenos­tí, umění a schop­nos­tí part­nera, procvičování. Účast­ník souh­lasí s tím, že ostat­ním účast­níkům nezpů­sobí žád­né zranění nebo poškození.

3. Odpovědnost

Každý je osob­ně zod­pověd­ný za sebe a za chování se k part­nerovi. Pořa­datelé nene­sou odpověd­nost za rizika nebo zranění během setkání. Za zajištění vhod­ného pojištění je účast­ník sám odpovědný.

4. Fotografie a video

Pořa­datelé setkání a / nebo jiné strany vytvoří fil­movou a fotografick­ou doku­mentaci události. Jsem si vědom toho, že fil­mové nahrávky budou pořízeny a fotografie pořízené během akce as jejich souh­lasem s těmi­to pod­mínka­mi na reg­is­tračním for­muláři dávám své výslovné svolení, abych mohl být natáčen a fotografován a že pro­du­cen­ti mohou ten­to obrázek zveře­jnit a komerčně využí­vat. nahrávky. Výrobcům nahrávek tedy bez­plat­ně udělu­ji prá­va na vlast­ní image.

 

 

 

Comments are closed.