Informace o zpracování osobních údajů a používání cookies.

Kdo se stará o zpra­cov­ání dat
Ivo Mar­van, Radějovická 36, 251 01, Herink, Czech Republic

Informace v rámci přihlášení na setkání v přihlašovacím formuláři.

Proč tato data zpracováváme Tyto úda­je uvádíte pouze v pří­padě, že se přih­lašu­jete na setkání. Tato přih­láš­ka má povahu smlouvy.
Jed­náme z tit­u­lu “oprávněného záj­mu”. Potře­bu­jeme tyto úda­je pro párování s vaši­mi plat­ba­mi a také pro­to, aby­chom vás mohli infor­mo­vat o novinkách a změnách ohled­ně naše­ho setkání.
Jaká data zpracováváme V rám­ci přih­lášení na setkání zpra­cov­áváme: jméno, při­j­mení, měs­to (dobro­vol­ně), stát, email, tele­fon (dobro­vol­ně), na kdy se přih­lašu­jte, cenu, souh­las s pod­mínka­mi, datum reg­is­trace, souh­las se zpra­cov­áním těch­to úda­jů a ID pro iden­ti­fikaci platby.
Co s těmi­to daty neděláme Neposky­tu­jeme vaše úda­je třetím stranám.
Jak dlouho je uchováváme Data uchováváme po dobu 5ti let (v sou­vis­losti s uchováváním účet­ních dokladů).
Prá­vo na odvolání souh­la­su, prá­vo na zjištění jaké data o vás uchováváme. Pokud chcete zjis­tit, jaká data o vás uchováváme, nebo souh­las s jejich zpra­cov­áním zrušit (odstran­it úda­je), napište prosím na adresu ivo@marvan.cz. Rádi vám vyhovíme.

Soubory cookies.

Proč vás neobtěžu­jeme z “Cook­ies lištou” Cook­ies, která tato webová strán­ka používá, nema­jí povahu osob­ních úda­jů. Tj. nikdy je nespo­ju­jeme s úda­ji, které by mohly iden­ti­fiko­vat vaši osobu. Používáme pouze tech­nická cook­ies, která jsou nut­ná pro provoz webu a taková, která slouží ke sta­ti­stick­é­mu sle­dování návštěvnos­ti webu.
Na stránce nemáme reklamy.
Souh­las a jeho odejmutí Podle právního názoru českého Úřadu pro ochranu osob­ních úda­jů dáváte svolení s používáním cook­ies  jejich povolením
v nas­tavení vaše­ho prohlížeče. Pok­du chcete toto svolení ode­brat, zrušte pov­olení cook­ies v tom­to nastavení. 

Komentáře nejsou povoleny.