Mezinárodní setkání tchuej-šou v Praze 2024

13. ‑15. září 2024, Pra­ha - Stř­elecký ostrov


Podrob­nější infor­ma­ce hlede­jte prosím vždy na anglické verzi toho­to webu.


Srdečně zveme všech­ny příznivce tchuej šou (push hands) a tchaj-ťi čchüan (Tai Chi Chuan), kteří se chtějí setkat a vyměňo­vat si zkušenos­ti v přá­tel­ské atmosféře.

328759_347507702008604_1616651478_o
Pražský „push-hands“ work­shop pořádáme v podob­ném duchu, jaké mají podob­ná setkání s dlouhou tradicí v západ­ní Evropě (Hanover, Cale­do­nia, …).  Rádi bychom otevřeli podob­nou možnost výměny zkušenos­tí také zájem­cům ze střed­ní a východ­ní Evropy.

Tří­den­ní setkání má násle­du­jící program:

  • Dopoledne si můžete vybrat jeden ze dvou až tří para­lel­ně probíha­jících work­shopů. Poz­vaní učitelé zde ukáží způ­sob své práce, zejmé­na v sou­vis­losti s tchuej šou (push hands)
  • Během odpoledne bude probíhat cvičení vol­ného tchuej šou ve dvo­jicích. Part­neři se dohod­nou na typu cvičení (beze kroků, s kroky, …). Po 10-ti min­utách se part­neři vys­tří­da­jí. Více zkušení part­neři by měli vždy respek­to­vat úroveň svého pro­tějšku a přizpů­so­bit cvičení tak, aby bylo přínos­né pro oba.

Není tře­ba cvičit celou dobu. Pro odpočí­va­jící bude v tělocvičně připraven čaj.

Setkání je otevřené pro všech­ny úrovně zkušenos­tí. Zkušení učitelé v odpoled­ním bloku uve­dou začátečníky do zák­ladů tchuej šou.

Ofi­ciál­ním jazykem je angličti­na, ale není nut­né umět anglicky pro to, abyste se mohli zúčastnit..

13871_510766672349372_849995035_n

skupinovka-2015skupinovka 2016

 

Komentáře nejsou povoleny.