Program a učitelé

Stř­elecký ostrov

13.–15. září 2024

Pos­tup­ně budeme přidá­vat a aktu­al­i­zo­vat informace.


  Sem­i­náře Praxe ve dvojicích Gala večer
Pátek 10:00–12:30  14:30–17:00  
Sob­o­ta 10:00–12:30  14:30–18:00 19:15-…
Neděle 10:00–12:30  14:30–17:00  
  • Sem­i­náře – Zkušení učitelé před­staví své metody práce v Tai Chi Chuan a push hands.
  • Praxe ve dvo­jicích – Účast­ní­ci se indi­viduál­ně dohod­nou, jak chtějí cvičit ve dvo­jicích. Budou cvičit v 10minutových kolech. Účast­ní­ci se dohod­nou na typu praxe (vol­né push hands vs. for­mál­ní push hands, s kroky vs. bez kroků). Úroveň je vždy přizpů­sobe­na prak­tikovi s menší zkušeností.
  • Gala večer – Pros­tor pro prezentaci stylů, škol a forem, ste­jně jako přá­tel­ské setkání.

Učitelé

 


Harriet Devlin

Biografie

Har­ri­et Devlin

Har­ri­et se nar­o­di­la v Hongkongu, dcera Gerdy Ged­des­ové – první nečín­ské oso­by, která vyučo­vala Tai Chi Chuan v Evropě. Har­ri­et si pamatu­je, jak její matku v 50. letech učil Tai Chi Chuan Mis­tr Choy Hok Pang (1885−1958) a jeho syn, Mis­tr Choy Kam Man (1921−1993). Ger­da ‘Pytt’ Ged­des­ová strávi­la mno­ho let studiem čín­ské filo­zofie, umění a lit­er­atu­ry, aby porozuměla výz­namům sym­bolů v dlouhé for­mě Yang sty­lu a vyv­in­u­la inter­pretaci ale­gorické živ­ot­ní ces­ty zakom­pono­vané do formy. Har­ri­et se uči­la od své matky v The Place, Cen­tru pro součas­ný tanec v Londýně, a měla tu čest navštěvo­vat hodiny s Mis­trem Cheng Man Chingem před jeho smrtí v roce 1975. Stu­dovala také v Americe u Sophii Delza v New Yorku, znovu navštívi­la Mis­tra Choy Kam Mana v San Fran­cis­cu a absolvo­vala další kurzy na Tchaj-wanu. Kromě toho stu­dovala Har­ri­et Shi­at­su v Americe a Japon­sku a mno­ho let vyučo­vala a prak­tiko­vala. Har­ri­et začala v 70. letech vyučo­vat dlouhou for­mu Yang sty­lu a pokraču­je v tom dodnes, vedle mateřství a své pro­fe­sionál­ní kar­iéry jako tvůrkyně muzeí a uni­verz­it­ní aka­demická pra­cov­nice v oboru his­torick­ých budov. Har­ri­et má malé zkušenos­ti s push hands, pro­tože sym­bo­l­i­ka formy ji celý živ­ot živi­la a stimulovala.

Abstrakt přednášky

Har­ri­et před­staví prezentaci/přednášku/demonstraci: “Od odbo­jářky k průkop­ni­ci Tai Chi: Pozoruhod­ná ces­ta Gerdy Ged­des­ové a jejího obje­vu Tai Chi Chuan a jeho symbolů.”

Téma semináře

Ve dvou sem­i­nářích bude Har­ri­et prozk­oumá­vat výz­namy a sym­boly v dlouhé for­mě prostřed­nictvím praxe, umění a taoi­stické filo­zofie. Od kolébky k hrobu procházíme pro­ce­sem změny, ‘stávání se’ a ‘odstávání se’. Pořád jsme na ces­tě k něče­mu jiné­mu. Ale­gorická ces­ta Tai Chi Chuan ukazu­je tyto přirozené fáze trans­for­ma­ce s velk­ou jas­nos­tí. Podle čín­ského filo­zo­fa Chuang Tzu je naším výchozím bodem původ­ní nevě­do­most; nemáme žád­né vědo­mosti. Jak procházíme živ­otem, shro­mažďu­jeme vědo­mosti a učení, které musíme znovu zahodit, aby­chom na kon­ci naše­ho živ­ota již nemuseli nic držet. V taoi­stické filo­zofii, když zemřeme, naše duchovní duše vys­toupá naho­ru a spo­jí se s energií kos­mu a podle živ­ota, který jsme vedli, přis­pě­jeme k této živé energii.

Har­ri­et se odpoledne zúčast­ní sezení Push Hands jako stu­dent, nikoli jako učitel.

Odkazy a reference

Gianfranco Pace

Biografie

Gian­fran­co Pace

Nar­o­dil se 15. červ­na 1969 v Catanii, Itálie, a začal stu­dovat Chen styl Tai­ji­quanu jako teenag­er pod vedením M. Shi Rong Hua, který ho učil v ‘rodin­ném’ sty­lu výuky. Po deseti letech učení se od něj, v roce 1998, ces­to­val po Číně, aby hledal efek­tivní kval­i­ty Taijiquanu.
Na radu svého učitele, v roce 2001, odešel stu­dovat do Chen­ji­agou, kolébky Tai­ji­quanu, a žil v domě M. Chen Xiao Xing. Po návratu do Itálie se zúčast­nil sem­i­nářů něko­li­ka mis­trů 19. gen­er­ace rodiny Chen.

V roce 2003 založil ITKA, Mez­inárod­ní aso­ciaci Tai­ji­quan Kung Fu, a navrhl celý tradiční tech­nický pro­gram, obo­ha­cený o další cvičení a svou vlast­ní meto­du výuky, výsledek jeho prak­tick­ých zkušeností.

Byl pozván k výuce v různých zemích po celém světě pro jeho efek­tiv­i­tu v Taijiquanu.
Po pět po sobě jdoucích let vyučo­val v New Yorku a také pořá­dal sem­i­náře na Floridě, v Mexiku, Dominikán­ské repub­lice, Chile, Argentině a Brazílii. V posled­ních čtyřech zemích se mu podaři­lo založit školy ITKA pro Jižní Ameriku.

V roce 2015 byl jmen­ován Ital­sk­ou fed­er­ací Wushu Kung Fu za mis­tra zod­pověd­ného za celé odvětví Tai­ji­quanu. V červnu 2016 předsedal mez­inárod­ní­mu sem­i­náři společně s velmistrem Yang Jun, pravnukem Yang Cheng Fu, přímým potomkem Yang Lu Chan. Téma sem­i­náře bylo ‘Chen styl se setkává s Yang stylem’. V březnu 2017 předsedal další­mu mez­inárod­ní­mu sem­i­náři společně s mis­trem Zhou Zhong­Fu (Wu styl) v Janově. Byl pozván pro své bojové kval­i­ty Wan­govou akademií k výuce společně s M. Wang Zhi Xiang.
V čer­ven­ci 2017, na pozvání mis­tra Wan­ga, vyučo­val v Číně na mez­inárod­ním táboře Sanya.

Nyní inten­zivně pracu­je, vede něko­lik kurzů instruk­torů Tai­ji­quanu a Nei Gong ITKA v Itálii, Španěl­sku, Německu a Jižní Americe.

V roce 2009 si splnil sen o vybu­dování školy, kde je možné stu­dovat a žít na dlouhá nebo krátká období: hlavní škol­ní areál ITKA byl založen nedaleko Catanie.
Díky tomu začal nový pro­jekt naz­vaný ITKA Col­lege, a nyní mno­ho lidí z mno­ha zemí, včet­ně Skot­s­ka, inten­zivně studu­je, aby dosáh­li vysoké úrovně v Taijiquanu.

Je důležité zdůraznit, že i když byl pozván něko­li­ka expo­nen­ty 19. gen­er­ace sty­lu Chen, aby reprezen­to­val jejich školu, Mis­tr Pace tyto žádosti nikdy nepři­jal, aby mohl real­i­zo­vat sys­tém ITKA, vysoce kval­it­ní meto­du, která je tradiční a ino­v­a­tivní, uzná­vaná v mno­ha zemích po celém světě, a od roku 2017 i v Číně.

 

Tomasz (Thomas) Nowakowski

Biografie

Tomasz (Thomas) Nowakowski

Tomasz (Thomas) Nowakows­ki žije v Londýně, je vizuál­ní a bojový umělec. Studu­je různá bojová umění od roku 1966 a od roku 1982 vyuču­je T’ai Chi Ch’uan a Qi Gong. Během posled­ních 30 let Thomas vyučo­val Tai Chi Chuan a Qi Gong v mno­ha zemích: Rak­ousko, Česká repub­li­ka, Fran­cie, Německo, Itálie, Pol­sko, Sloven­sko, Tchaj-wan a Spo­jené království. Vedl work­shopy ve své vlast­ní škole, ste­jně jako pro různé společnos­ti a kul­turní a vzdělá­vací insti­tuce. Thomas byl rozhodčím na Otevřeném národ­ním šam­pi­oná­tu Tchaj-wanu v roce 2004. Je spoluza­k­la­datelem Cen­tra taoi­stick­ých umění Zlatý kopec v Praze, Mez­inárod­ního setkání Push Hands v Praze a zak­la­datelem Tai Chi Art Cen­tre Lon­don. V roce 1990 potkal svého součas­ného učitele Dr. Ming Wong C.Y. a stu­doval jeho rodin­ný styl Tai Chi, Tai Ki Kung San Fung a něk­teré tech­niky a teorie čín­ské medicíny. Thomas je autorem sys­té­mu “Shapes of Bal­ance” (struk­tur­ovaný rozvoj vnímání).

Téma semináře

Když rozumíte tech­nice, znáte tech­niku. Když rozumíte kon­cep­tu, znáte tisíc technik.”
Porozumění kon­cep­tu je jádrem mého výukového sys­té­mu Shapes of Balance.

Tématem mého sem­i­náře bude prak­tický výzkum kon­cep­tu 13 zák­lad­ních forem Tai Chi Chang San Feng v jed­notlivých for­mách a jejich aplikacích s part­nery v Tuishou (Tlačení ruk­ou). Na zák­ladě srovná­vacích přík­ladů ze stylů San Feng a Yang. Budeme pra­co­v­at s načasováním, koor­di­nací, vyváženos­tí struk­tu­ry a pově­domím o pohy­bech v akci s partnery.

Odkazy

 

 

Komentáře nejsou povoleny.