Pozvánka

Vážení přátelé,

dovolu­ji si Vám oznámit, že toto září proběhne

První mezinárodní setkání přátel Tchaj-ťi Čchüan

a Tchuej Šou v Praze

Mělo by se jed­nat o nesoutěžní přá­tel­ské setkání různých škol a přís­tupů, v duchu podob­ných evrop­ských setkání (např. push-hands.de, taichicaledonia.com, …).

Chceme si v přá­tel­ské atmos­féře pře­dat zkušenos­ti, podí­vat se do “jiné kuchyně”. Nechceme rozd­mýchá­vat rival­i­tu a nevraživost.

Tří­den­ní setkání bude mít násle­du­jící formát:

  • Dopoledne para­lel­ně  tři učitelé pove­dou work­shop, kde před­staví svůj způ­sob práce, nejraději v sou­vis­losti s push-hands (viz pro­gram).
  • Odpoledne pak bude určeno pro vol­né cvičení ve dvo­jicích. Part­neři se dohod­nou na jaké úrovni budou cvičit (s kroky, bez kroků a pod.).

Po deseti min­utách se vys­tří­da­jí a budou cvičit s někým jiným. Zkušenější part­ner by vždy měl respek­to­vat možnos­ti toho méně zkušeného.
Není nut­né cvičit celou dobu, pro odpočí­va­jící bude připraven čaj.

Akce je přís­tup­ná pro všech­ny úrovně zkušenos­tí v Tchaj-ťi Čchüan.
Něk­terý z učitelů, který povede dopoled­ní work­shop, se odpoledne bude věno­vat úplným začátečníkům se zák­la­dy Tchuej Šou (push-hands).

Všech­ny potřeb­né infor­ma­ce jsou na těch­to stránkách.

Pří­pad­né dotazy rád zodpovím.

Zvu Vás tedy na tu to akci a byl bych rád, kdy­byste v rám­ci vaší školy i mimo ní šířili tuto informaci.

Pro zájem­ce, kteří se přih­lásí do 28. červ­na 2012 máme sle­vu cca 10 % :-).

Pře­ji pří­jem­ný den, hod­ně klidu a energie.

Za Cen­trum taoi­stick­ých umění Zlatý Kopec

Ivo Mar­van
ivo@marvan.cz

PS.: Budu také rád, když mi napíšete i v pří­padě, že Vám tato akce nevy­hovu­je a napíšete proč.

Comments are closed.